Configuratore iDROSET® Serie CF

Input massima perdita di carico richiesta.
ΔP (kPa)
INPUT OPZIONALE: no input significa nessun limite richiesto
Drawing Idroset series CF Portata
Input: portata richiesta
Q (l/h)


DN 15

DN 20

DN 25

DN 32

DN 40

DN 50

ΔP (kPa)

8.9

8.9

5.5

0.7

0.7

0.3

Kv

1.3

1.3

1.7

4.8

4.8

7.3
Qmin (l/h)

35

35

50

250

250

400

Qmax (l/h)

700

700

1600

6000

6000

10000